مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (کتابخانه گنج بخش)